واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جم به تعداد 12 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض روغنی ید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جمسیدجلیل موسویجم-روستای بابامبارکی- جنب کارواش سید 09
اتوسرویس پارس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جمعبدالغفار رفعت پورجم-شهر ریز-خیابان امام حسین(ع)- نبش کوچه شهید رستمی 047
محمدعلیخرسند رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جممحمدعلی خرسندجاده فرودگاه ندارد 03
پنجر گیری کوهستان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جموحید صفرپور کوشک قاضیجم- روستای پدری 0103
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جمرضا احمدیجم ، بلوار امام علی(ع) ، جاده فرودگاه ، (چاه دراز) ، طبقه همکف3
تعویض روغنی امیر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جمعلی ایران حقجم ، مالچه ، بلوار بسیج ، روبرو دادگستری ، طبقه همکف9
آپاراتی بزرگ ایرانخودرو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جمعلی حمزئیشهرستان جم.ورودی شهر.جنب ایرانخودرو117
ایرانول جم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جماصغر حمزئیشهرستان جم.انتهای بلوار جام جم23
موتورسرویس برادران مرادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جمیعقوب مرادیشهرستان جم.روستای کوری حیاتی24
اتو سرویس برادران میرزاپور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جمحیدر میرزاپورشهرستان جم.جاده فرودگاه( چاه دراز)30
آپاراتی عدالت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جماسکندر جمالیشهرستان جم.روستای بندانو40
پنچرگیری کهنسال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جماسد کهنسالجم-خیابان فاضل جمی32