واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلم به تعداد 27 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی شرفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممحمد شرفیبندر دیلم - بلوار امام خمینی (ره) شمالی - روبروی اداره راه و ترابری - ملک آقای جمشید گشتی - طبقه همکف0
پنچرگیری شولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلمعبدالله شولیبندر دیلم - خیابان پاسداران - کوچه حاج نوشاد خلیفه ای - کوچه شهید خلیفه ای - طبقه همکف0
پنچرگیری محمدعلی خواجه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممحمدعلی خواجهبندر دیلم - خیابان پاسداران - خیابان انقلاب - کوچه دریانورد - طبقه همکف0
پنچرگیری و بالانس عباسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممحمدعلی عباسیبندر دیلم - بلوار امام خمینی (ره) شمالی - بلوار بسیجیان - کوچه نیک اندیش - طبقه همکف0
پنچرگیری روشن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلمحسین روشنبندر دیلم - بلوار امام خمینی (ره) شمالی - خیابان بهشتی - کوچه فرعی ششم - طبقه همکف0
پنچرگیری حبیب کشاورز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلمحبیب کشاورزبندر دیلم - خیابان آزادگان - جنب نان فانتزی خوشه - کوچه موسوی - طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممهدی جاویدبندر دیلم - خیابان شریعتی شمالی - خیابان دکتر شریعتی - کوچه قنبری - طبقه همکف2
آپاراتی امیر تنگسیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلمعبدالامیر تنگ سیریبندر دیلم - بلوار امام خمینی (ره) شمالی - خیابان باهنر - کوچه شهید خلیجی - طبقه همکف94
پنچرگیری خلیلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلموحید خلیلیبندر دیلم - بلوار سیدحسن نصراله - جنب اداره آموزش و پرورش - خیابان ورودی دیلم گناوه - طبقه همکف0
آپاراتی بن‌رشید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممحسن بن رشیدبندر دیلم ، بلوار امام خمینی (ره) شمالی ، جنب رستوران رضا ، ملک آقای ابراهیم بن‌رشید ، طبقه همکف0
اپاراتی طیبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممحمد علی طیبیدیلم خ پاسداران21
پنچر گیری تنگ سیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلمعبدالامیر تنگ سیریبندر دیلم - خیابان امام خمینی (ره) شمالی40
پنچر گيري دهدشتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممحمد رضا دهدشتيبندر ديلم خيابان پاسداران25
پنچر گيري فياضي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممجتبي فياضيبندر ديلم - بخش امام حسن21
آپاراتی مجموع خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلمعبدالعلی مجموعديلم خ پاسداران18
آپاراتی اسماعیل زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممجتبی اسماعیل زادهدیلم -خ پاسداران15
آپارتی صابری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممحمدعلی صابریبندر دیلم خ پاسداران کوچه مسافرخانه صابری15
آپارتی خواجه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممحمد علی خواجهبندر دیلم خ پاسداران-کوچه تعاونی مرزنشینان13
آپارتی اسمعیلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلممحمد رضا اسمعیلیبندر دیلم خ پاسداران-جنب دفترخانه خانم فاطمی20
آپاراتی اسماعیلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیلمروح الله اسماعیلیدیلم-خ پاسداران20