واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهران به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری ناصری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرانروح الله ناصریبلوارسیدحسن49
آپاراتی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرانحشمت محمدیمهران بلوار حضرت امام8
پنچر گیری سرحدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهرانفاروق سرحدی زادهمهران بلوار امام خمینی16