واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلام به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض لاستیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلاممحمد صادقیایلام - شاد آباد - خیابان عاشورا - خیابان ایت الله حیدری - طبقه همکف - واحد 30
قیصری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلاممصطفی قیصریخیابان انقلاب به طرف رسالت 10
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلاممحمدرضا حیدریایلام - شاد آباد - کوچه نارستان - خیابان آیت اله حیدری - طبقه همکف15
محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامسبحان محمدیایلام - شاد آباد - خیابان شهید صید محمد نظر بیگی - خیابان آیت اله حیدری - طبقه همکف2