واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خوی به تعداد 24 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
به مدیریت عوض رضائی تبار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویعوض رضائی تبارکمربندی صفرزاده - - 510126
پنچرگیری عبدالخانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خوییوسف عبدالخانیخوی ، جاده تبریز ، جاده تبریز ، خیابان (کامیونداران) ، مجتمع کامیونداران ، طبقه همکف0
اطمینان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویفریبا نقی لوخوی ، شهانق ، کوچه حق وردی نژاد ، خیابان شهید فتوره چی ، طبقه همکف0
پنچرگیری شجاعیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویرقیه کاظمیخوی ، قره درویش ، بلوار صفرزاده ، بلوار مطهری ، مجتمع آذربایجان ، طبقه همکف0
پنچرگیری لطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویتوحید لطفیخوی ، مطهری ، خیابان جعفرپور ، بلوار حجازیفر ، طبقه همکف0
سرویسکاری حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویشهین بدرخانی آجائیانتهای بلوار قمری اصل کوی شهریار14
اتو سرویس آبشار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویکریم سامعیجاده مرند خوی روبروی فرودگاه نظامی13
اتوسرويس شيرزاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویشيرزاد زارع فنائيلوجاده خوي مرند روبروي فرودگاه نظامي نرسيده به مجتمع كمپرسداران13
پنچر گیری طاهرلو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویمحرم طاهر لوضلع شمالی اوایل بلوار 15 خرداد11
اتوسرویس شامخ نیا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویصالح شامخ نیاجاده ایواوغلی ماکو ضلع شمالی جاده نرسیده به ایواوغلی108
سر و یسکا ری علیلو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویمر ا د علی علیلوجا د ه خو ی سلماس جنب یکا ن و یژ ه9
پنچرگیری برادران حسین نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویفرامرز حسین نژادبلوار مطهری جنب تعاونی 4 مسافر بری15
پنچرگیری خداویردی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویرمضان عبدالرسولیروستای یزدکان16
اتو سرویس پل خا تو ن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویمحمد علیز ا د هبلوار ولایت فقیه بالاترپل خاتون جنب پمپ بنز ین15
سر ویسکا ر ی کالسکه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویا مید مد ر سجا د ه خو ی مرند بالاتراز ویشلق9
پنچر گیر ی و کیل نو ه سی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویحسن وکیل نو ه سیجاده خوی مرندمجتمع کا میو ند ا ر ا ن خو د ر ا نند ه9
پنچر گیر ی سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویسعید حسن ز ا د هبلو ا ر چمر ا ن جنب سرویس کاری تنو مند سابق20
اتو سرو یس ولیعصر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویسیدعلی سید انوریضلع شمالی ایواوغلی نرسیده به سه راهی ایواوغلی20
اتوسرويس عليلوئي اقدم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویغلامعلي عليلوئي اقدمضلع جنوبي بلوارمطهري جنب بانك سپه17
پنچرگيري اطمينان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خویمحمدفارسيبلوارمطهري ضلع شمالي جنب مجتمع پارس14