واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگه به تعداد 33 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی جوجم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهمحمدنور جوجمحمیران ، (بخش مرکزی) ، جنب بلوک زنی ، حمیرانی ، طبقه همکف0
آپاراتی ابراهیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهبلال ابراهیمیبخش مرکزی-روستای بستانه روبروی درمانگاه 00
بادروج خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهعبداله بادروجروستای چاه مسلم ندارد 00
آپاراتي محمدپور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهحسن محمدپورروستای بندرمعلم - روبروی زمین فوتبال 0 00
آپاراتي محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهمحمد محمدیبخش مرکزی - روستای مهرگان - جاده اصلی بستک 0 00
آبخون خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهابراهیم آبخوننخل جمال - روستای مقام - (بخش شیبکوه) - جنب ابزارآلات آبخون - . - طبقه همکف0
تعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهعلی نوذریبندرمغویه ، (بخش مرکزی) ، جاده اصلی پارسیان ، . ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهعبدالله دوپیکرمراغ ، (بخش شیبکوه) ، جاده اصلی لنگه-پارسیان ، جنب کافه مراغ ، طبقه همکف45
آپاراتی کریمیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهحاتم کریمیاناستان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش شبیکوه - بندرچارک - روستای بلعسکر153
آپاراتی آب درجوی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهعبداله آب درجویاستان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش شبیکوه - روستای رستاق48
آپاراتی مصطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهحسین امیدیاستان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش مرکزی - روستای چاه مسلم43
آپاراتی برادران چکاه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهاحمد چکاهاستان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش مرکزی - روستای باورد - جاده اصلی بستک85
آپاراتی محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهمحمد محمدیاستان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش مرکزی - روستای مهرگان - جاده اصلی بستک85
پنجرگیری مروت نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهاحمد مروت نژاداستان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش مرکزی - روستای دژگان47
آپاراتی خورچاه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهاسماعیل رامیاستان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش مرکزی - روستای خورچاه78
آپاراتی یوسف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهیوسف زینائیاستان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش شیبکوه - روستای مراغ85
آپاراتی محمود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهمحمود ابراهیمیبندرلنگه - بلوار شهید چمران59
آپاراتی محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهمحمد پیل بالابندرلنگه - بخش مرکزی - روستای لمزان13
آپاراتی مردزاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهاحمدنور مردزادهاستان هرمزگان - شهرستان بندرلنگه - بخش مرکزی - روستای پدل14
مدرن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر لنگهولید سروربندرکنگ-بلوار آیت ا...خامنه ای-روبروی مبلمان محمودی27