واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسک به تعداد 14 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی کلاسیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکعباس بختیاری نیابندرجاسک - مقساء - میدان شهدا - خیابان ایت الله هاشمی رفسنجانی - طبقه جنب شرکت نفت0
آپاراتی پریا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکپریسا دلوش زاده جاسکیبندرجاسک - مقساء - خیابان امام خمینی - خیابان ناخدا - طبقه جنب تعمیر موتور سیکلت دلوش زاده62
آپاراتی الیاس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکمحسن خلف زادهبندرجاسک - غریب آباد - خیابان اصلی - خیابان امام خمینی - طبقه خیابان شهید آوندی کوچه هلال احمر0
آپاراتی وحدت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکعلی خیراللهیبندرجاسک - سرریگ - بلوار امام خمینی - خیابان ناخدا - طبقه روبروی کابینت سازی جورکش - واحد 10
آپاراتی عباسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکابراهیم عباسی جاشکیبندرجاسک ، مقساء ، خیابان اصلی ، خیابان ناخدا ، پلاک 1 ، طبقه همکف0
آپاراتی سپهریان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکعبدالقادر سپهریانخیابان ناخدا محله مقسا19
آپاراتی مختار(بشیری جاسکی) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکمختار بشیری جاسکیجاسک خیابان امام خمینی جنب هلال احمر118
آپاراتي آديش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکمهراب آديشبندر جاسك خيابان ناخدا محله مقسا24
باتونه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکاسحق باتونهجاسک خیابان ناخدا مقساء34
آپاراتي ليردف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکهاشم زارعيهرمزگان شهرستان جاسك بخش ليردف25
آپاراتی پاسه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکعبدالواحد پاسهشهرستان جاسک محله یکبنی روبروی مدرسه دخترانه16
آپاراتی رئیسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکمحمد رئیسیجاسک خ ناخدا روبروی عمده فروشی امیری10
اپاراتی حجت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکعابد سپهریانجاسک ناخدا مقا جنب منزل شخصی14
اپاراتی سیهریال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در جاسکاحمد سیهریالجاسک خیابان ناخدا20