واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهر به تعداد 10 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهرسعید کوهستانیآزاد شهر ، بلوچ محله ، کوچه منصوری ، خیابان کمربندی ، طبقه همکف0
آپاراتی جهان تیغ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهرحسن جهان تیغآزاد شهر - بلوچ محله - کوچه ولایت20[شهیداکبری] - خیابان کمربندی[صیادشیرازی] - طبقه همکف0
آپاراتی شرافتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهرحسن شرافتینگین شهر ، احمدآباد ، خیابان پورجان ، بلوار شهید اسودی ، طبقه همکف0
آپاراتی حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهرحسین تجریخ ش بهشتی روبروی جاده تیلان 23
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهرمحمدرضا راست کوهنگین شهر خیابان اصلی 91195
آپاراتی گلستان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهرفاطمه جهان تیغآزاد شهر - اکبرآباد - خیابان شهید چمران - بلوار بسیج - طبقه همکف0
آپاراتی قره خانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهرشهربانو عرب عامریآزاد شهر ، شهیدباهنر ، کوچه رجاء24 ، خیابان شهید رجائی ، طبقه همکف29
آپاراتی قره خانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهرزینب قره خانیمحمدعلی آباد ، کوچه ((مدرسه عمار)) ، جاده (اصلی روستا) ، طبقه همکف48
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهرزهره مظفریآزاد شهر ، شهیدبهشتی ، خیابان پیروزی ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف27
آپاراتی وحید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آزادشهروحید امینی پورآزاد شهر ، یخچالی ، کوچه پیش آهنگ ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف1