واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلاله به تعداد 38 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپاراتی سناندار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهاحمد سنان دادامام خمینی جنوبی کوچه شهید میر12
اپاراتی عوض زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهسلیمان عوض زادهازادی ازادی13 01
اپاراتی تاقانزاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهعبدالحکیم مصدقبلوارشهید مدنی بلوار شهید مدنی 00
آپاراتی بارانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهحمیدرضا بارانیروستای کوسه جنب پل هوایی عابر پیاده 091
آپاراتی حمید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهحمید بقالیانروستای کنگر شهرک حر 01
اپاراتی حکیم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهعبدالباسط مصدقبلوار شهید مدنی بلوار شهید مدنی 01
آپاراتی حمید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهحمیدبقالیانکلاله دهستان کنگر شهرک حر77
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهحمیدرضا بارانیکلاله روستای کوسه114
آپاراتی مصدق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهعبدالباسط مصدقکلاله خ ازادی بالاتر از ازادی 4068
آپاراتی مصدق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهعبدالباسط مصدقکلاله روستای کوسه36
آپاراتی مصدق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهعبدالباسط مصدقکلاله پشت مجتمع سروری54
آپاراتی مصدق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهعبدالباسط مصدقکلاله خ مدنی21
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهمحمد حسن زادهکلاله روبروی پمپ بنزین20
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهمحمد حسن زادهکلاله خ انقلاب نرسیده به فرمانداری21
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهمحمد حسن زادهکلاله خ امام خمینی23
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهمحمد حسن زادهمیدان الغدیر بالاتر از دادگستری27
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهمحمد حسن زادهکلاله کسر پیشکمر17
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهمحمد حسن زادهمراوه تپه خ فراغی25
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهمحمد حسن زادهمراوه تپه گلیداغ22
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلالهمحمد حسن زادهکلاله روستای کوسه18