واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشت به تعداد 18 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپارتی امیر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشترضاقلی ممشلیالقجر - روستای چهل چای - ندارد - خیابان (اصلی روستا) - جاده (مینودشت_آزادشهر) - پلاک 110 - طبقه همکف0
تعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتکاظم طوسیمینودشت.کمربندی مینودشت آزادشهر جنب اداره آب شهری 306
آپاراتی شیخ مودب خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتحبیب شیخ مودبگالیکش روبروی ایستگاه گنبد375
آپاراتی میرزایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشترضا میرزاییگالیکش جنب خ شهید محمد باقر396
آپاراتی محرابی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتمحمد ولی محرابیگالیکش نبش خ شهید محمد باقر412
آپاراتی سایری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتحمیدرضاسایریگالیکش نبش خ خیبر338
اپاراتی مدرن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتسمانه دوزینیگالیکش روبروی خ شهید چمران23
آپاراتی نوری تمک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتعیسی نوری تمکگالیکش روستای ترجنلی12
آپاراتی و بالنس محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتمحمدعلی شیخگالیکش خ امام بلوارجانبازان نبش خ ابن سینا5
آپاراتی و بالنس چرخ اطمینان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتغلامرضا وحدانیگالیکش جنب خ ابوریحان بیرونی پلاک 1005
اپاراتی داخم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتجان بی بی داخمگالیکش روبروی جاده ینقاق جنب شالی کوبی طبسی7
آپاراتی امیر حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتپیر قربان باقریان تبریانگالیکش روسستای تنگراه17
آپاراتنی ابوالفضل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتمحمود کریمیانگالیکش روستای حسین اباد اخوندی25
اپاراتی دوجی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتایوب دوجیگالیکش روستای آق قمیش11
اپاراتی احمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتفاطمه بهلولی احمدیگالیکش روستای محموداباد18
اپاراتی ملاهی نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتحسن ملاحی نژادگالیکش جنب خ شهید چمران14
آپاراتی البرز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتهادی عطاری قلعه قافهروستای کلوکند روبرو شالیکوبی مصطفی لو8
آپاراتی همراه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینو دشتولی همراه پورخیابان پاسداران جنب شرکت گاز5