واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگان به تعداد 36 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپارات جلال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگاناسماعیل جلالجرجان نرسیده به خط اوزینه ندارد 01
خدمات تایر علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانعلی محمد تاسهبلوار جرجان جرجان 13 ندارد 016
آپاراتی ولاستیک فروشی حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانسید رضا حسینیجاده گرگان کردکوی بعد از فلکه بسیج جنب تالار پیوند ندارد 033
آپاراتی سعیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانمیثم سعیدیبلوار دانش نبش دانش سوم ندارد 00
آپاراتی ویزواری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگاناسماعیل ویزواریجاده آق قلا روستای محمد آباد ندارد 018
آپاراتی مدرن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانامین الله مازندرانیروستای محمد آباد مقابل شرکت تعاونی ندارد ندارد24
آپاراتی برزنونی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانابوالقاسم برزنونیچهارراه مدرس 20 متری بعثت ندارد 00
رویال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانمهدی نودهءگرگان - میدان شهید مفتح - بلوارمفتح - جنب کتابخانه میرداماد - طبقه همکف76
آپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانسیدپیام مسلمی عقیلیگرگان ، خیابان شهیدبهشتی ، انتهای کوچه بیستم ، ، طبقه همکف0
آپاراتی خرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانعلی اکبر خرمی تنهافرجلین - جلین علیاء - خیابان (گرگان -علی آباد) - بلوار امام رضا - طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانمعصومه الله دوشهرستانگرگان ، بلوار الغدیر ، نبش کوچه 25 ، بلوار الغدیر ، طبقه همکف ، واحد شرقی10
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانمحمدرضا میرزامحمدیگرگان ، گرگان ، کمربندی ، مقابل خط زنگیان ، طبقه همکف0
آپاراتی متین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانمعصومه احمدیگرگان ، امامرضا ، خیابان امامرضا ، نبش کوچه 56 ، طبقه همکف0
صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانجعفرمحمدپورگرگان مسیر جاده گرگان گنبد ابتدای والش آباد136
آپاراتی مدرن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانامین الله مازندرانیروستای محمد آباد مقابل شرکت تعاونی متحد روستا78
آپاراتی ویزواری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگاناسماعیل ویزواریگرگان جاده آق قلا روستای محمد آباد92
آپاراتی طالبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانحمزه طالبیگرگان ابتدای روستای زنگیان سمت چپ106
آپاراتی محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانمحمد علیپورروستای زنگیان خیابان جمهوری نبش جمهوری چهارم117
جرجان آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانعلی اصغر صفاری شاهکوهگرگان بلوار جرجان مقابل کارواش محمدی جرجان 1590
آپاراتی مقصودلو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرگانغلامحسن مقصودلوگرگان میدان ترمینال به سمت راه آهن106