واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستان به تعداد 314 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
محامدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانعزیزه میرزاخانیگنبد کاووس - ترک آباد - خیابان ملک الشعراء بهار - خیابان شهداءشرقی - پلاک -133 - طبقه همکف1
آپاراتی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانمحمدحسن محمدیگنبد کاووس - اروندرود - کوچه دهم - خیابان اروند رود - پلاک 109 - طبقه همکف1
نوعی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانحمیدرضا نوعی علی بلاغیگنبد کاووس - تقی آباد - خیابان نگارستان - خیابان گنبدمینودشت - طبقه همکف1
آپاراتی کاوسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانعلی کاوسیگلی داغ ، خیابان نقشبندی ، کوچه خواجوی ، طبقه همکف0
آپارتی دوجی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانمحرم دوجیمراوه تپه روستای چناران 01
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستاننعمت اله حسن زادهروستای گلیداغ روستای گلیداغ 00
باطریسازی شیخ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانمحمدعلی شیخخ امام خمینی بلوار جانبازان 096
اپاراتی سناندار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستاناحمد سنان دادامام خمینی جنوبی کوچه شهید میر12
اپاراتی عوض زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانسلیمان عوض زادهازادی ازادی13 01
اپاراتی تاقانزاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانعبدالحکیم مصدقبلوارشهید مدنی بلوار شهید مدنی 00
آپاراتی بارانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانحمیدرضا بارانیروستای کوسه جنب پل هوایی عابر پیاده 091
آپاراتی حمید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانحمید بقالیانروستای کنگر شهرک حر 01
اپاراتی حکیم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانعبدالباسط مصدقبلوار شهید مدنی بلوار شهید مدنی 01
آپاراتی گل افروز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانیاسر گل افروزگدم آباد ، خیابان اترک طیار ، خیابان آزادی ، پلاک 756 ، طبقه همکف1
آپاراتی اشتری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانکورش اشتری ماهنیگنبد کاووس ، خیام جنوبی ، کوچه 22[9] ، خیابان حافظ جنوبی ، طبقه همکف1
ماه نساءفدایی رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانماه نساء فداییامام خمینی جنوبی جنب گاراژ مداح ندارد 01
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانامین تکهکوی ملانفس نبش کوچه دوازده 4127
آپارات جلال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستاناسماعیل جلالجرجان نرسیده به خط اوزینه ندارد 01
خدمات تایر علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانعلی محمد تاسهبلوار جرجان جرجان 13 ندارد 016
آپاراتی ولاستیک فروشی حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گلستانسید رضا حسینیجاده گرگان کردکوی بعد از فلکه بسیج جنب تالار پیوند ندارد 033