واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیب وسوران به تعداد 5 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیب وسورانمیا پورمندسوران - بازار - خیابان محمود - کوچه محمودی اصغر - طبقه همکف0
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیب وسورانذاکر پورمندسوران - بازار - خیابان امام خمینی - کوچه جمعه - طبقه همکف0
تعویض روغن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیب وسورانسعیده شاه کرم زهیناصرآبادبالا ، خیابان ناصر آباد بالا.. ، طبقه همکف5
آپاراتی ملازهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیب وسورانحمید دهواری کهن ملککهن ملک ، خیابان کهن ملک.. ، طبقه همکف0
آپاراتی عادل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیب وسورانعبدالمجید مسکان زهیکهن ملک ، خیابان کهن ملک.. ، طبقه همکف0