واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمند به تعداد 16 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپاراتی نارویی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندحلیمه ناروییکارگاه پکک 0 09
اپاراتی بارانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندعلی بارانی تواناامام خمینی 0 00
اپاراتی حسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندحسن بارانی نهیروستای جهانتیغ 0 01
اپاراتی حسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندحسن ساسولیروستای خمر 0 025
آپاراتی ساسولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندحسن ساسولیشهرستان هیرمند روستای خمر82
اپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندعبدالحميدسارانيروستاي خمر58
آپاراتي مجيدي فر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندعباسعلي مجيدي فرشهرستان هيرمند70
آپاراتي عيسي زهي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمنداله نور عيسي زهيشهرستان هيرمند - روبروي مسجد الغدير36
آپاراتي كريمكشته خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندصفر كريمكشتهشهرستان هيرمند - روستاي كريمكشته8
آپاراتي ساسولي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندسلطانعلي ساسوليشهرستان هيرمند - روستاي خمر9
آپاراتي محمد امير خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندمحمد امير پودينهشهرستان هيرمند - خ امام12
آپاراتي مجيد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندمجيد براهويي مشروحيشهرستان هيرمند - روستاي قرقري22
پاريزان صنعت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندعزيز سنچوليشهرستان هيرمند - خ امام - روبروي مسجد الغدير20
آپاراتي ريگي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندصفر ريگيشهرستان هيرمند - روستاي قجر محمد حسن20
آپاراتي عيسي زائي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندجمعه عيسي زائيشهرستان هيرمند - روستاي نوشيروان8
آپاراتي ساروني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هیرمندعليخان سارونيشهرستان هيرمند - روستاي خمر25