واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهک به تعداد 18 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی و پنچرگیری محمود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکمحمود جامعی مقدمزهک - بازار - کوچه محصور - کوچه گرگیج - طبقه همکف - واحد 224
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکمهدی رخشانی مهرزهک - بازار - خیابان مطهری - کوچه مطهری 5 - پلاک 35 - طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکمصطفی اشترکزهک ، بازار ، کوچه وحدت 8 ، خیابان وحدت ، طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکمحمود قزاقروستای خمک ندارد 00
آپاراتی ابوافضل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکجوادناروئیزهک خیابان 22بهمن78
سید مهدی خدادای حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکسید مهدی خدادای حسینیزهک-خ استاد مطهری13
خداداد شاه بزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکخداداد شاه بزیزهک- خ امام خمینی10
منصور پلوان زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکمنصور پهلوان زادهزهک-خ وحدت314
لوازم یدکی سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکمحمودریگیزهک خ وحدت جنب بانک ملی27
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکعبدالله بزی الریزهک خ وحدت روبروی کیوسک پلیس25
تهمیرکارموتورسیکلت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکمهدی رخشانیزهک خ22 بهمن11
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکحسین میرزاخونزهک خ وحدت27
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکقاسم پهلوان زادهزهک خ وحدت22
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهککاظم ناروئیخیابان 22 بهمن31
ناصر بزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکناصر بزیخ وحدت31
موسی میرزا خون خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکموسی میرزا خونخ وحدت نبش مسجد اهل سنت11
منصور پهلوان زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکمنصور پهلوان زادهخ وحدت17
حسین جامعی مقدم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زهکحسین جامعی مقدمخ وحدت فلکه الغد یر21