واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كنارك به تعداد 14 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی حضیر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركعبدالصمد خوش بینکنارک - نظرآباد - خیابان صیادغربی - بعدازتامین اجتماعی - 0 - پلاک 0 - طبقه همکف - واحد 0162
آپاراتی احسان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركایوب دامنیروستای پزم تیاب42
آپاراتی عبدالرحمن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركآصف دامنیخیابان شهیدبهشتی غربی-روبروی آژانس شاهین37
آپاراتی جاسم رئیسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركجاسم رئیسیکنارک خیابان خاتم الانبیاء-روبروی اداره بازرگانی52
آپاراتی(دوست محمدچرغان) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركدوست محمدچرغانکنارک -خ علی مرتضی (ع)شرقی-جنب سام موبایل12
آپاراتی تکنیک تایر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركحمید شنبدیخیابان خاتم الانبیاء-روبروی آلومینیوم سازی حاتمی11
آپاراتی آگور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركعثمان آگورخیابان شهیدبهشتی شرقی -جنب اداره برق19
پنچرگیری عیسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركعیسی عبداله نژادبخش زرآباد-روستای جهلو-روبروی بخشداری9
پنچرگیری رسولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركرقیه رسولیکنارک -خیابان انتفاضه -روبروی دفتربحرگاز13
آپاراتی سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركسعید بلوچخیابان خاتم الانبیاء-جنب شیشه بری محمد13
آپاراتی(عبدالمجیدگلابی) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركعبدالمجیدگلابیخیابان خاتم الانبیاء-چهارراه زرگران7
آپاراتی وبالانس عرفان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركنظرمحمدشیخ زادهخیابان خاتم الانبیاء روبروی فرمانداری4
آپاراتی تاسا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركروزخاتون تاساخیابان خاتم الانبیاء روبروی فرمانداری15
آپاراتی لال بخش باشنده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در كناركلال بخش باشندهخیابان شهیدبهشتی غربی12