واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سرباز به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی آبادیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سربازشفیع محمد آبادیانبخش پاررود زوستای حیط21
آباراتی دهقان زهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سربازامیر دهقان زهیسرباز راسک خیابان امام جنب شرکت مرزنشینان11