واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهر به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی بلوچی پناه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهررحمدل بلوچی پناهچانف ، نیک شهر ، بخش آهوران چانف ، جنب فلکه سیدالشهدا ، طبقه همکف53
آپاراتی نکهچی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرنورمحمد نکهچینیکشهر خیابان معلم جنب قصابی میرک79
آپاراتی نصرتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهررحمک نصرتیبخش فنوج خیابان شهید اربابی محله پشت جو38
آپاراتی صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرحمزه جلالیبخش بنت خیابان امام روبروی نانوایی ابراهیم سلیمانی46
آپاراتی سهیل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرعبدالباسط راستادلبلوار آزادی روبروی آب و فاضلاب روستایی42
آپاراتی انصاف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرعلی ویدادزهینیکشهر خیابان شهید قلنبر روبروی مصالح ساختمانی شهک رئیسی45
آپاراتی مصطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرخدیجه بلیدهنیکشهر خیابان معلم میدان معلم47
آپاراتی اربابی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرسئوال اربابیبخش فنوچ خیابان خاتم فلکه ساعت15
آپاراتی کدخدا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرعلی کدخدابخش بنت روستای رودگلندام10
آپاراتی اطمینان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرمحمدبخش جوبهنیکشهر خ امام جنب لاستیک فروشی16
آپارانی چاکری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرمرادبخش چاکریبخش بنت روستای دهان11
آپارانی پرورش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرهوشنگ پرورش اسفکهبخش لاشار اسپکه خیابان امام روبروی شرکت تعاونی22
آپاراتی ایمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرمحمد علی درزادهبخش قصرقند خیابان امام جنب مسجد جامع اهل سنت13
آپاراتی رئیسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرمحمد رئیسیفنوچ خیابان انتظام جنب نانوایی قاضی زاده13
آپاراتی نصرتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرمرادبخش نصرتیفنوج خیابان انتظام روبروی نانوایی نصرتی13
آپاراتی ریگی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرحمزه ریگینیکشهر بلوار آزادی روبروی مسجد الزهرا10
آپارتی ریسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرحامد ریسینیکشهر خ امام روبروی درمانگاه شهری13
آپاراتی صادقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرحبیب اله صادقینیکشهر بلوار آزادی میدان قدس12
آپاراتی بلوچزهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نیکشهرخداداد بلوچزهینیکشهر بلوار آزادی جنب شرکت وشین دیار12