واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابل به تعداد 100 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی شهرکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلمحمد شهرکی30 متری سام شرقی ندارد 01
آپاراتی هاشم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلهاشم کریمیبخش مرکزی پایین تر از فرودگاه روستای حیدر آباد 01
آپاراتی خدمات سنگین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلغفار لکزائی کرمیخ امام رضا بالاتر از پمپ بنزین کردتمندانی 07
آپاراتی امیر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلحسینعلی صالحیخیابان هیرمندشمالی ج فلکه کوزه 00
آپاراتی بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلآرش وزیری مهرمیدان جهاد نبش هامون 21 00
آپاراتی درویش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلمنصور سنچولیبلوار میر حسینی نرسیده به فلکه رستم 00
آپاراتی سنچولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلغلام سنچولی مقدمنرسیده به فلکه بسیج بسیج 4 00
آپاراتی سام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلاسماعیل حاجی حسینیخ سام شرقی روبروی نانوایی جهانتیغ 00
آپاراتی برادران خاک سفیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلمحسن خاک سفیدیخیابان هیرمندشمالی نبش هیرمند 59 016
آپاراتی آزادمهر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلفرامرز آزاد مهربلوار شهید حیدر شهرکی جنب مدرسه شهید صوفی 00
آپاراتی کاسپین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلمهدی سندگلخیابان هیرمندشمالی روبروی هیرمند 46 00
آپاراتی سنچولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلاصغر سنچولیخیابان مصطفی خمینی بین مصطفی 1و3 ندارد0
آپاراتی محمد امین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلعلی سلیمی گرگیروستای کرباسک خیابان شهید رجایی4 ندارد32
آپاراتی شرق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلجمشید سرحدی مرادیپایین تر از چهار راه زهک ندارد 00
آپاراتی شیرزائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابللعل محمد شیرزائیخیابان هیرمندشمالی هیرمند 37-39 00
آپاراتی صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلسعید مقیمیروستای کلوخی روبروی مدرسه نبی اکرم 0 018
تهران آپارات خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلسمانه رخشانیبنجار - بنجار - خیابان امام خمینی - روبروی بانک ملی - - - پلاک - - طبقه همکف1
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلمهدی نوریزابل - استادیوم ورزشی - کوچه مصطفی خمینی 2 - بلوار شهیدمصطفی خمینی - طبقه همکف0
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلعلی اصغر پورمندانیزابل - 30 متری سام - فلکه گنجشک - بلوار سام شرقی - سام 11 - طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زابلمصطفی عرب یعقوبیزابل - قاسم آباد - خیابان ولایت - بلوار شهیدحیدرشهرکی - طبقه همکف0