واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاش به تعداد 37 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپارتی و پنچرگیری شهرام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشحمزه ریگیخاش ، بازار ، خیابان رودکی ، خیابان انقلاب ، پلاک 125 ، طبقه همکف24
آپاراتی یونس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشخدابنده جمالزهیانقلاب آزادی 00000
آپاراتی بهاران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشعبدالنبی شهنوازیامام بخش امام بخش چهار 023
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشسعید معلوم زهی شریفخاش - بازار - کوچه انقلاب 23 - خیابان انقلاب - پلاک 157 - طبقه همکف0
آپراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشاسماء یادگاری ریگیخاش ، شرکت نفت ، کوچه شهنوازی ، خیابان کمربندی سراوان ، طبقه همکف0
آپراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشبهاءالدین ریگیاسکل آباد ، خیابان اسکل آباد.. ، طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشمحمدنبی ریگیاسکل آباد ، خیابان اسکل آباد.. ، طبقه همکف6
جان بی بیشهلی بر رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشجان بی بی شهلی برخاش ، بازار ، کوچه انقلاب 23 ، خیابان انقلاب ، پلاک 163 ، طبقه همکف0
تعمیرگاه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشاحمد ریگیخاش ، مسجدامام حسین ، کوچه رودکی 27 ، خیابان رودکی ، طبقه همکف0
آپاراتی شهنوازی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشمحمد شهنوازیخاش ، بازار ، کوچه مراد ریگی 4 ، خیابان انقلاب ، پلاک 203 ، طبقه همکف29
آپاراتی عدالت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشمهرداد شهلی برخاش ، بازار ، خیابان امام بخش ریگی ، کوچه مراد 3 ، طبقه همکف1
آپاراتی مدرن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشحکیم شهلی برخاش ، بازار ، کوچه انقلاب 21 ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف0
اتو سرویسکار دریا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشعیسی قلندرزهیخاش-خ انقلاب33
آپاراتی محمودزهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاششرفناز ریگی محودزهیخ انقلاب روبروی کلینیک34
آپاراتی درجا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشصادق رحیم پور حسن آبادخ امام خمینی 4841
آپاراتی کهرازی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشعلی مراد کهرازهیخ رودکی 2226
آپاراتی شهلی بر صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشخلیل شعلی برخ سرباز روبروی اداره بازرگانی34
آپاراتی وپنچرگیری تفتان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشفیض اله میربلوچزهیخیابان رودکی تقاطع خیابان سرباز34
آپاراتی ملازهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشنورمحمدملازهیخیابان سعدی روبروی کاوه بار بلوچ29
آپاراتی حسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاشحسن بهادرزهیخیابان انقلاب جنب تاکسی تلفنی28