واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آوج به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مجتبیرضوانی رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آوجمجتبی رضوانیآبگرم - بلوار امام خمینی ( ره ) روبروی خیابان شفاء - گاراژ برادران رضوانی 00