واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قم به تعداد 249 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
صمیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قماحمد صمیمیقم ، ترمینال ، کوچه خداکرم 26(ولیعصر) ، کوچه ولیعصر2 ، طبقه همکف10
خدمات آپاراتی مسلمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قممحمدباقر مسلمی گوله گولهقم ، قلعه کامکار ، بلوارحضرت معصومه ، بین کوی ثامن الائمه وجانبازان ، پلاک 1,335 ، طبقه همکف1
آپاراتی قربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمحسین قربانی مرتاضقم ، خیابان توحید ، بلوارشاهد شرقی ، سمت چپ نبش کوی 16 ، پلاک 164 ، طبقه همکف27
خدمات لاستیک اسپرت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قموحيد پيري سيدلرياستان قم - شهرستان قم - بخش مرکزی - شهر قم - نواب صفوی - بلوار موسی صدر - بلوار نواب صفوی - ساختمان - پلاک 21 - طبقه همکف0
خدمات لاستیک سید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمسیدمهدی حسینیقم ، مدرس ، خیابان خیام جنوبی ، جنب کوچه 32 ، پلاک 338 ، طبقه همکف0
آپاراتی اکبری جان آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمابوالقاسم اکبری جان آبادیقم ، 30متری 7 تیر ، نرسیده به میدان شهرداری ، سمت چپ بین کوی 74 و 76 ، پلاک 162 ، طبقه همکف27
آپاراتی سید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمسیدحسن علی بابائیقم ، شهرک شهدا ، کوچه محلاتی8(احمدقمی7) ، خیابان شهیدمحلاتی ، طبقه همکف0
خدمات لاستیک شعبانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمحسین شبانیقم ، بلوارنواب صفوی ، بعدازمیدان شهرداری ، بین کوی 2 و 4 ، پلاک 54 ، طبقه همکف0
آپاراتی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قممحمود محمدیقم ، نیروگاه ، خیابان شاهد ، خیابان سواران شرقی ، مقابل کوی 22 ، طبقه همکف4
خدمات لاستیک پارس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمابوالفضل مسرورقم ، قلعه کامکار ، بلوار کشاورز جنوبی ، خیابان 20متری قاضی طباطبایی ، نبش 20متری زیتنون ، طبقه همکف75
پنچر گیری شراهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمهادی شراهیقم ، نیروگاه ، خیابان شاهدشرقی ، نبش کوی 18 ، طبقه همکف118
خدمات لاستیک جاوید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قماحمد جاویدخیابان امام - مقابل بیمارستان حضرت معصومیه - جنب تعمیرگاه الوند0
شهرک لاستیک بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمسعید صفاقم - میدان آزادگان - بلوار شهیدبهشتی - جنب کوچه 4 - پلاک 304 - طبقه همکف0
خدمات لاستیک جوانمرد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمابوالقاسم جوانمردقم - میدان آزادگان - بلوارنواب صفوی - بین کوی 7 و 9 - طبقه همکف0
آپاراتی خدری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمكاظم خدريقم - خیابان امام خمینی - 30متری کیوانفر - نبش 30متری 7تیر - پلاک 555 - طبقه همکف109
خدمات لاستیک اولیایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمسيدمحمد اولائيقم - خیابان امام خمینی - سه راه غفاری - خیابان اراک - جنب کوی آبشار - پلاک 159 - طبقه همکف0
خدمات لاستیک دهزکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمعلی ده زکیقم - بلوار امام موسی صدر - بعد از میدان الهادی - نبش کوی 29 - طبقه همکف0
خدمات لاستیک آزاد میوه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمعلي اصغر آزادميوهقم - بلوار شهید عابدی - بلوار شهید بهشتی - مقابل بیمارستان شهیدبهشتی - پلاک 434 - طبقه همکف0
خدمات رینگ و لاستیک احمد پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قممجيد احمدپورتلخابيقم - خیابان توحید - انتهای 18متری جوادالائمه - 20متری باهنر - جنب کوی 2 - پلاک 24 - طبقه همکف16
خدمات لاستیک عزتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قمفرهاد عزتيقم - خیابان توحید - خیابان شاهد شرقی - 20متری باهنر - نبش بلواریادگار امام - پلاک 37 - طبقه همکف0