واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجان به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
علی اصغر زیدآبادی نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانعلی اصغر زیدآبادی نژادخ ولی عصر(عج)112
جواد ایران نژاد پاریزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانجواد ایران نژاد پاریزیپاریز خیابان دکتر باستانی31
سید ضیاالدین نصرت آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانسید ضیاالدین نصرت آبادیخیابان ابن سینا22
سیف اله عرب گوئینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانسیف اله عرب گوئینیباسفهرجان جاده شریف آباد20
علی اکبر علیرضازاده مقدم میاندهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانعلی اکبر علیرضا زاده مقدم میاندهیابتدای جاده بندر عباس22
علی برزگرپاریزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانعلی برزگرپاریزیخیابان احمد کافی20
علي خواجوئي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانعلي خواجوئيبلوار سيد جمال29
وحید کریم قاسمی رابری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانوحید کریم قاسمی رابریخ شهید صفاری21
محمد رمضان زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانمحمد رمضان زادهخیابان احمد کافی38
اسحاق پور فریدونی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجاناسحاق پور فریدونیخیابان ابوریحان25
مرتضی سالاری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانمرتضی سالاریکمربندی23
فرهاد ایوبی نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانفرهاد ایوبی نژادخیابان هجرت25
یدالله عراقی سیرجانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانیدالله عراقی سیرجانیکمربندی17
رضا پور فریدونی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانرضا پور فریدونیخیابان آیت الله غفاری38
عبدالله احمد زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانعبدالله احمدزادهخیابان امام رضا (ع )75
امامعلی یار احمدی قرایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانامامعلی یار احمدی قراییخیابان ولی عصر (عج)25
حسین یار احمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانحسین یار احمدیخیابان امیر کبیر25
قاسم ابوالحسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانقاسم ابوالحسن زادهخیابان میرزارضای کرمانی25
محمدرضا محیاپور لری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیرجانمحمد رضا محیاپور لریبلوارسید جمال الدین23