واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافت به تعداد 24 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
امیدعلی نظرپور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتامیدعلی نظرپوربزنجان - خ امام27
محمود مرادی بنی اسدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتمحمود مرادی بنی اسدیبلوار شهید بهشتی38
خیراله سلیمانی پای طاق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتخیراله سلیمانی پای طاقرابر - میدان فاطمه الزهرا104
خیراله کریم قاسمی رابری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتخیراله کریم قاسمی رابریرابر - خ امام19
محمدعلی حمزه نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتمحمدعلی حمزه نژادخ طالقانی غربی16
ماشااله خدری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتماشااله خدریارزوئیه - وکیل آباد17
امین ذوالعلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتامین ذوالعلیخ فردوسی30
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتمهدي قزويني كرخ فردوسي17
کفایت زنگنه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتکفایت زنگنهصوغان - امیرآباد23
مجید حمزه نژاد شاه آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتمجید حمزه نژاد شاه آبادیخ طالقانی غربی23
علی پیام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتعلی پیامخ شهید چمران13
خسرو پورحیدری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتخسرو پورحیدریخ شهید چمران19
ابوطالب حبیبی فتح آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتابوطالب حبیبی فتح آبادیبلوار شهید باهنر25
دنا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتخدارضاحمزهخ چمران-روبروی ک 1229
حسین ساسان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتحسین ساسانخ فردوسی غربی20
نوذر حمزه نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتنوذر حمزه نژادخ طالقانی غربی17
ولیعصر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتعلی حاتمیارزوییه-جاده سلطان اباد23
منصور پاداش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتمنصور پاداشابراهيم آباد صوغان19
ابراهیم محمددرختی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتابراهیم محمددرختیخ فردوسی غربی20
اسمعیل اسکندری زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافتاسمعیل اسکندری زادهارزوئیه - معدن آبدشت8