واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابک به تعداد 17 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی تیوپلس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکحسن قائینی شهربابکیخورسند جاده یزد- سیرجان45
آپاراتی برادران صالحی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکعلی صالحی شهربابکیخیابان شهید منتظری40
شهربابک بالانس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکحسن سیرندهخیابان بهار19
آپاراتی حسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکحسن اسدی کرمخیابان شهید محمد منتظری28
آپاراتی محمود آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکسعید ابدال محمود ابادیجاده یزد -سیرجان روبروی پمپ بنزین22
آپاراتی عدالت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکمحمد رضا حدادی هراتجوزم جاده اصلی28
اپاراتي برادران اشتري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکعلي اصغر اشتريجاده يزد سيرجان24
آپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکمهدی کریمیان آبدرخیابان پاسداران17
آپاراتی مدرن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکحميد رضا پور صياميخیابان پاسداران52
آپاراتی عباسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکمحمد عباسي رزگلهخيابان ولي عصر (عج)20
آپاراتی توحید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکرضا عبدلي سروشکبلوار جهاد23
اپاراتي ايران نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکمحمد حسين ايران نژادجاده يزد - سيرجان16
آپاراتی عباسي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکعباس عباسي رزگلهخيابان شهيد منتظري26
آپاراتی شريفي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکداوود شريفي آبدرجاده يزد - سيرجان30
خدمات فنی معصوميان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکابوالقاسم معصوميان استبرقیبلوار جهاد22
رمضان استبرقي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکرمضان استبرقيخيابان ولي عصر (عج)15
جعفر پور عزيزيان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در شهر بابکجعفر پور عزيزيانخيابان دكتر شريعتي6