واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بم به تعداد 30 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بماحمد برواتی نژادبم بروات79
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممنصور طبسی نژاد باغچمکیکمربندی طالقانی81
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممجید رضوی پور بمیخ مطهری78
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممحمود افضلی گروهکمربندی مطهری95
آپاراتی حسن آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممحمد حسن آبادیخ سیدجمال الدین اسدآبادی چهارراه المهدی83
آپاراتی نظام آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی نظام آبادیخ طباطبایی63
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی دهنویانتهای بلوار شهید رجائی91
آپاراتی اسمعیلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمبابک اسمعیلی سیرچیسه راه مدرس73
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمماشاءالله وحیدآبادیفخرآباد کشاورز 1173
آپاراتی علی پروانه زاده بمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی پروانه زاده بمیخ ابوذر کوچه 366
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمحسین رنجبر قلعه خانیخ زید17
آپاراتی بابابیگی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمایوب بابابیگی شولخ امام15
آپاراتی زنده روح خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمحبیب الله زنده روحکمربندی طالقانی26
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلي چاوشيخ جانبازان جنب چهارراه16
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممجتبی صوفی آبادیخیابان مدرس16
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمزهرا گوریمیدان آزادی ابتدای کمربندی ولیعصر18
آپاراتی منصور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممنصور طبسی نژاد باغچمکیخواجه عسکر28
آپاراتی پای کم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی رنجبرخواجه عسکر27
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی کشاورزی پورخیابان آزادگان12
آپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممهدی کیخابروات - بلوار جنوبی13