واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بم به تعداد 30 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بماحمد برواتی نژادبم بروات86
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممنصور طبسی نژاد باغچمکیکمربندی طالقانی103
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممجید رضوی پور بمیخ مطهری106
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممحمود افضلی گروهکمربندی مطهری100
آپاراتی حسن آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممحمد حسن آبادیخ سیدجمال الدین اسدآبادی چهارراه المهدی88
آپاراتی نظام آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی نظام آبادیخ طباطبایی71
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی دهنویانتهای بلوار شهید رجائی99
آپاراتی اسمعیلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمبابک اسمعیلی سیرچیسه راه مدرس107
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمماشاءالله وحیدآبادیفخرآباد کشاورز 1177
آپاراتی علی پروانه زاده بمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی پروانه زاده بمیخ ابوذر کوچه 396
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمحسین رنجبر قلعه خانیخ زید67
آپاراتی بابابیگی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمایوب بابابیگی شولخ امام43
آپاراتی زنده روح خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمحبیب الله زنده روحکمربندی طالقانی29
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلي چاوشيخ جانبازان جنب چهارراه19
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممجتبی صوفی آبادیخیابان مدرس24
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمزهرا گوریمیدان آزادی ابتدای کمربندی ولیعصر34
آپاراتی منصور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممنصور طبسی نژاد باغچمکیخواجه عسکر48
آپاراتی پای کم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی رنجبرخواجه عسکر71
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بمعلی کشاورزی پورخیابان آزادگان17
آپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بممهدی کیخابروات - بلوار جنوبی44