واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمان به تعداد 111 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لاستیک فروشی افضلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانافضلی کرمان شهرک مطهری ابتدای بلوارابولفضل قبل ازبریدگی اول 368
آژاراتی ولی عصر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانعباس میرزا ژور گوهریکرمان - محی آباد خ ولی عصر137
صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانمهدی رفاهی جوان محمدیکرمان-شرف آباد جنب ک بانک ملی88
یدالاه سیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانیدالاه سیدیکرمان - جاده تهران-روستای قاعم آباد ک 5128
ولی عصر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانمحسن پور محمدی جوشانیکرمان- گلبافت روستای جوشان خ 20 شهدا91
رضا قنبری فوزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانرضا قنبری فوزیکرمان خ مهدیه ک 6093
آپاراتی قادری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانمصطفی قا دریکرمان - راین خ مطهری90
رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانریحان حسنی دهقانکرمان-خ جاده تهران-نرسیده به سه راه قاعم آباد97
مجتبی طاهری گوکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانمجتبی طاهری گوکیکرمان خ سرباز ک 3947
یداللاه سیدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانیداللاه سیدیکرمان جاده تهران روستای قاعم آباد ک 5120
عباس دهقانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانعباس دهقانیکرمان ماهان مقابل بانک تجارت78
محمد شیخ شعاعی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانمحمد شیخ شعاعیکرمان اختیار آباد خ امام جنب بانک صادرات77
جواد پور شیخ علی اندوجردی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانجواد پور شیخ علی اندوجردیکرمان خ 17 شهریور ک 48110
احمد معین الدینی پور ماهانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرماناحمد معین الدینی پور ماهانیکرمان ماهان کمربندی ماهان100
محمد ایلاقی حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانمحمد ایلاقی حسینیکرمان طاهر آباد خ سعادت آباد ک شمالی 1137
کاظم پور محی آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانکاظم پور محی آبادیکرمان محی آباد مقابل گلزار شهدا89
محمد رضا شیخ شعاعی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانمحمد رضا شیخ شعاعیکرمان اختیار آباد خ امام82
عیسی شیخ سیه بنوعیه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانعیسی شیخ سیه بنوعیهکرمان خ ابوذر شمالی ک 56134
محمد رضا صادقی پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانمحمد رضا صادقی پورکرمان شهداد خ طالقانی کوی آموزش پرورش79
محمد حسین نامجو باغینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرمانمحمد حسین نامجو باغینیکرمان ترمینال جنب پاسگاه 671