واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسین به تعداد 10 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی رحمتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینمصیب رحمتی چشمه شفیعخ کمربندی روبروی نانوایی ملکی 05
آپاراتی کرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینمصیب کرمی پایین آبیخ امام کمربندی جنب خ شهدا 040
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینحسین مرادیانهرسین ، لک ، خیابان امام خمینی ، میدان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف5
ملکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینمصطفی ملکیبلوار شهید رجایی روبرو نانوایی10
زمانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینقربانعلی زمانی قبادیبلوار سپاه17
اولاقباد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینفتح اله اولادقبادبلوار سپاه خ سینما24
جعفری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینسیدصادق جعفریبلوار شهیدرجایی نبش کوچه مدرس13
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینشاداله کله جوئیبلوار امام25
آپاراتی شریفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینفریدون شریفیبلوار شهدا جنب بیمارستان13
آپاراتی بابایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینشاطر علی باباییبلوار شهدا7