واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسین به تعداد 10 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی رحمتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینمصیب رحمتی چشمه شفیعخ کمربندی روبروی نانوایی ملکی 00
آپاراتی کرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینمصیب کرمی پایین آبیخ امام کمربندی جنب خ شهدا 029
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینحسین مرادیانهرسین ، لک ، خیابان امام خمینی ، میدان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف0
ملکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینمصطفی ملکیبلوار شهید رجایی روبرو نانوایی3
زمانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینقربانعلی زمانی قبادیبلوار سپاه12
اولاقباد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینفتح اله اولادقبادبلوار سپاه خ سینما19
جعفری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینسیدصادق جعفریبلوار شهیدرجایی نبش کوچه مدرس7
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینشاداله کله جوئیبلوار امام10
آپاراتی شریفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینفریدون شریفیبلوار شهدا جنب بیمارستان5
آپاراتی بابایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در هرسینشاطر علی باباییبلوار شهدا5