واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دنا به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی قربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دناجعفر قربانی سی سختشهرستان دناسی سخت خیابان مطهری جنب پل سیلبند6
پنچر گیری قیصری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دنااصغر قیصری سی سختشهرستان دناسی سخت خیابان مطهری3
پنچرگیری سنجریان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دنااسلام سنجریانشهرستان دنابخش کبگیان روستای چیتاب3
پنچرگیری ارسلان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دناارسلان نیک اقبالشهرستان دناسی سخت خیابان مطهری3