واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت ) به تعداد 16 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
چنچرگیری بمونی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )کرم اله بمونیلنده امام خمینی 02
تعویض روغنی قربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )جمعه قربانیلنده امام خمینی 05
آپاراتی بهور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )حمید بهوردیشموک ندارد 023
آپاراتی روحیان پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )ایلخاس روحیان پوردیشموک ندارد 052
آپاراتی کرمعلی جمالی نیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )کرمعلی جمالی نیکدیشموک ندارد 08
آپاراتی اندرزیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )روح اله اندرزیانمذکو پارسی ندارد 010
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )جابر خورندیجاورده ، کوچه شهید ارشیا ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف15
تعویض روغنی و پنچیرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )غلامعلی شریعت نیکدهدشت ، کوی فرهنگ ، خیابان شهید غلام محمد انصاری پور ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکف1
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )صفدر فتاح زادهدهدشت ، جاده اصفهان ، کوچه ( ایران خودرو) ، خیابان ( اصفهان ) ، طبقه همکف101
پنچرگیری خالقی مقدم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )علی ویس خالقی مقدمشهر دیشموک حسین آباد45
پنچرگیری خالقی مقدم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )علی ویس خالقی مقدمدهدشت خ شهید چمران42
پنچرگیری خالقی مقدم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )علی ویس خالقی مقدمدهدشت خ جهاد کشاورزی47
پنچرگیری خالقی مقدم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )علی ویس خالقی مقدمدهدشت خ شهید پارسی32
پنچرگیری خالقی مقدم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )علی ویس خالقی مقدمدهدشت خ کمربندی اول روبروی جهاد کشاورزی50
پنچرگیری خالقی مقدم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )علی ویس خالقی مقدمدیشموک43
تعمير گاه يوسف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کهگیلویه ( دهدشت )يونس دژكامدهدشت خ شهيد چمران80