واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کبودر آهنگ به تعداد 5 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کبودر آهنگجعفر احدیشیرین سو - بلوار امام خمینی(ره) - کوچه (عرفان 12) - خیابان مولوی - پلاک 10 - طبقه همکف1
آپاراتی خرسند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کبودر آهنگمحمدرضازواری خرسندشیرین سو -بلوار امام خمینی (ره)17
آپاراتی احدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کبودر آهنگمحسن احدیکبودراهنگ-شیرین سو18
آپاراتی اسدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کبودر آهنگزمان اله اسدیروستای آقبلاق آقداق16
آپاراتی اسدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کبودر آهنگمسلم اسدیکبودراهنگ-روستای قراگل13