واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنورد به تعداد 69 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اتو لوکس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردعلی زارعبجنورد - بلوار شهدا - بلوار شهدا - بلوار استقلال - پلاک 190 - طبقه همکف10
آپاراتی پارسیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردفرامرز عابدیبجنورد - بلوار معلم - کوچه قادر [معلم 11] - بلوار معلم - پلاک -211 - طبقه همکف5
آپاراتی ربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردمحمد ربانیبجنورد - جوادیه - خیابان جوادالائمه - میدان جوادالائمه - پلاک -92 - طبقه همکف5
آپاراتی اطمینان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردامین اسکندریانبجنورد - کشتارگاه - خیابان (میدان مال) - خیابان رضوی - طبقه همکف6
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردسیدمجید فخرطهبجنورد - معصوم زاده - بزرگراه مدرس - خیابان معصوم زاده - پلاک 56 - طبقه همکف4
آپاراتی لنگری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردابراهیم لنگریبجنورد - بهارستان - بلوار گلستان[آیت اله هاشمی رفسنجانی] - میدان گلستان - طبقه همکف5
آپاراتی ربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردبهمن ربانیبجنورد - بربرقلعه - خیابان صادقیه اول[خمینی 50_بجنوردی21] - بلوار امام خمینی غربی - پلاک 1,214 - طبقه همکف99
آپاراتی جدیدیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردوحید جدیدیانبجنورد - جوادیه - کوچه شهید الفتی [جوادالائمه 9] - کوچه شهید هدایتی [جوادالائمه 7] - پلاک 35 - طبقه همکف1
آپاراتی دنا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردعلی سعیدی بیرزینل بکبجنورد - آزاد ده - کوچه شهید محدثی 9 - خیابان شهید محدثی - طبقه همکف4
آپاراتی مسعود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردحسین خانلری محمدتقی بیکبجنورد - پیش دانشگاهی - خیابان جوادالائمه - بلوار شهدا - طبقه همکف6
آپاراتی عباس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردعباسعلی پیلمبجنورد - آزاد ده - کوچه شهید محدثی 10 - بلوار رضوی - طبقه منفی 15
آپاراتی بلوار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردمجید خداپناهبجنورد - خرمشهر - میدان خرمشهر - بلوار امام خمینی شرقی - پلاک 19 - طبقه همکف2
آپاراتی رحیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنورداسحاق رحیمیبجنورد - خیام - کوچه شهید علی نوری [شهدا 17] - بلوار شهدا - پلاک 289 - طبقه منفی 1190
آپاراتی جهان آرا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردعلی اصغر بقائی مقدمبجنورد - صفا - کوچه ش ابراهیمی[شریعتی 33_سلاخی 4] - خیابان شریعتی شمالی - پلاک -693 - طبقه همکف79
آپاراتی بلوار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردابوالفضل خداپناهبجنورد - مدرس - کوچه شهیددلجویان[مدرس4_16متری اول10 - بزرگراه مدرس - پلاک 14 - طبقه همکف5
آپاراتی پیش رو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردهادی نودهیبجنورد - نیروگاه - کوچه شهید محمدی [امام خمینی 39] - بلوار امام خمینی غربی - پلاک 1,419 - طبقه منفی 12
آپاراتی دنا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردوحید نودهیبجنورد - میدان مادر - میدان مادر - بلوار امام خمینی غربی - پلاک -1,063 - طبقه همکف194
آپاراتی زیانلو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردمحمد زیانلوبجنورد - کارگر - بلوار امام خمینی شرقی - خیابان شهید حسینی معصوم - پلاک 278 - طبقه همکف0
آپاراتی ناصر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردنصرالله رختیانیبجنورد - سروان محله - کوچه سبو [سید جمال الدین 3] - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - پلاک 51 - طبقه همکف121
آپاراتی اطمینان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بجنوردحمزه ابراهیم زادهبجنورد - بلوار شهدا - کوچه کوشا [شهدا 27] - بلوار شهدا - طبقه همکف0