واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ابر کوه به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی سید حبیب کیوان پناه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ابر کوهسید حبیب کیوان پناه ابرقوئیکمکربندی جنب رستوران بی نظیر - -2
آپاراتی سید حبیب کیوان پناه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ابر کوهسید حبیب کیوان پناه ابرقوئیکمکربندی جنب رستوران بی نظیر - -2