واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافق به تعداد 35 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقسیدرضا عباسی زاده بافقیبافق ، شهید تفکری ، کوچه شهیدتفکری 11 ، خیابان شهید تفکری ، طبقه همکف0
آپاراتي كوشكي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقمحمدحسین کوشکی بافقیامام رضاع - 015
آپاراتی جلوداری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقامیر جلوداری بافقیبلوارانقلاب بلوارانقلاب 00
آپاراتی فتاحی بافقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقسعید فتاحی بافقیوحشی بافقی وحشی بافقی 10
آپاراتی قاسمیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقمحمدعلی قاسمیانبلوارانقلاب بلوارانقلاب 00
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقسیدرضا عباسی زاده بافقیبافق ، شهید تفکری ، کوچه شهیدتفکری 11 ، خیابان شهید تفکری ، طبقه همکف0
آپاراتي كوشكي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقمحمدحسین کوشکی بافقیامام رضاع - 00
آپاراتی جلوداری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقامیر جلوداری بافقیبلوارانقلاب بلوارانقلاب 00
آپاراتی فتاحی بافقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقسعید فتاحی بافقیوحشی بافقی وحشی بافقی 10
آپاراتی قاسمیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقمحمدعلی قاسمیانبلوارانقلاب بلوارانقلاب 02
آپاراتی حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقسیدمحمود حسینی مبارکهمبارکه - روستای مبارکه - ندارد - خیابان امامت - بلوار یادگار امام - طبقه همکف0
مکانیک دهستانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقمحمدجواد دهستانی بافقیبافق - انقلاب - کوچه انقلاب 4 - بن بست فرعی 1 انقلاب 4 - طبقه همکف1
آپاراتی دهستانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقزهرا دهستانی بنستانیبافق - فخریه - خیابان شهید اکبرشاهپورزاده[انقلاب32] - بلوار انقلاب - طبقه همکف6
آپاراتی کارگران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقابوطالب کارگران بافقیمبارکه ، خیابان امامت ، بلوار یادگار امام ، طبقه همکف62
آپاراتی حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقسیدمحمود حسینی مبارکهمبارکه - روستای مبارکه - ندارد - خیابان امامت - بلوار یادگار امام - طبقه همکف0
مکانیک دهستانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقمحمدجواد دهستانی بافقیبافق - انقلاب - کوچه انقلاب 4 - بن بست فرعی 1 انقلاب 4 - طبقه همکف0
آپاراتی دهستانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقزهرا دهستانی بنستانیبافق - فخریه - خیابان شهید اکبرشاهپورزاده[انقلاب32] - بلوار انقلاب - طبقه همکف18
آپاراتی کارگران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقابوطالب کارگران بافقیمبارکه ، خیابان امامت ، بلوار یادگار امام ، طبقه همکف51
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقمسعود ابراهیمی پوربافقیخیابان شهید تفکری69
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بافقداوود اکبریان بافقیبافق عیابان شیخ محمد تقی بافقی67