واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتم به تعداد 18 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی مهدیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممجید مهدیان مروستیشهرک صنعتی ، شهرک صنعتی ، خیابان ( (شرکت دلاوران ) ) ، خیابان ( (گاز) ) ، طبقه همکف18
آپاراتی نگین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتمعلی رضا فلاحتی رحمت آبادهرات ، میدان معلم ، کوچه ((حسینی )) ، خیابان مطهری ، طبقه همکف13
آپاراتي کارگريان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممحمد علی کارگریان مروستیهرات ، سپاه ، میدان معلم ، خیابان شهدا ، طبقه همکف0
آپاراتي مهدي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممجتبی فلاحتی رحمت آبادخ امام - 01
آپاراتی پورقنبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتمحسین پورقنبری مروستبلوارشهیدصدوقی - - -1
آپاراتی مهدیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممجید مهدیان مروستیشهرک صنعتی ، شهرک صنعتی ، خیابان ( (شرکت دلاوران ) ) ، خیابان ( (گاز) ) ، طبقه همکف12
آپاراتی نگین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتمعلی رضا فلاحتی رحمت آبادهرات ، میدان معلم ، کوچه ((حسینی )) ، خیابان مطهری ، طبقه همکف0
آپاراتي کارگريان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممحمد علی کارگریان مروستیهرات ، سپاه ، میدان معلم ، خیابان شهدا ، طبقه همکف7
آپاراتي مهدي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممجتبی فلاحتی رحمت آبادخ امام - 00
آپاراتی پورقنبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتمحسین پورقنبری مروستبلوارشهیدصدوقی - - -46
آپاراتی سابکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممحمداقبال سابکیهرات - قلعه محمد کریم خان - خیابان شهدا - بن بست (( دهقان )) - طبقه همکف0
آپاراتی سابکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممحمداقبال سابکیهرات - قلعه محمد کریم خان - خیابان شهدا - بن بست (( دهقان )) - طبقه همکف21
آپاراتي حيدري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتمحسن حيدريهرات-خ شهداء40
آپاراتي کارگريان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممحمد علي کارگريان مروستيهرات-خ شهداء5
آپاراتي بذرافشان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتمهادي بذرافشانهرات-خ شهداء4
آپاراتي احمدي نسب خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتممهدي احمدي نسبهرات-خ شهيد بهشتي12
تعميركاران ماشين آلات عباس محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتمعباس محمودي ميمندهرات- خ شهيد مطهري3
اپاراتی اسماعیل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خاتماسماعيل قانع هاشم آباديهرات- خ شهيد بهشتي11