واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در درمیان به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی برادران رجبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در درمیانعبدالرئوف رجبی نوقاباسدیه ، . ، خیابان کشاورز ، خیابان غدیر 34 ، طبقه .33
پنچرگیری و بالانس چرخ پيمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در درمیانمحمدرضا پادباناسديه -خ فلسطين18
آباراتی ترابی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در درمیانمرتضی ترابیشهرستان درمیان شهر قهستان آسیابان10
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در درمیانغلامرضاخزاعی بورنگشهرستان درمیان روستای بورنگ11