واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائنات به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائناترضا تیغابیتیغ آب - روستای پسکوه - پایین - کوچه مدرسه - کوچه بهداشت - طبقه همکف12
آپاراتی جانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در قائناتاسدالله جانی اسدآبادنیمبلوک - خلیج فارس - خیابان معلم - خیابان سعدی - پلاک 8 - طبقه همکف1