واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانه به تعداد 12 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری صالحی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهعمر صالحیبانه ، باروران ، بلوار مرزبانان ، خیابان احمدآباد ، طبقه همکف24
پنچرگیری قادری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهامید قادریخیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ــــــــــ ـــــ0
پنچرگیری مرادپور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانههمت مرادپوربلوار ماموستا هیمن ـــــــــــ ـــــ0
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهعلی قادریخیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ـــــــــــ ـــــ0
آپاراتی خیالی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهناصر خیالیبلوار مرزبانان ـــــــــــ ـــــ0
آپاراتی حسینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهیحیی حسینیکانی سور - رزان - میدان هفت توانا - بلوار مولوی - طبقه همکف0
آپاراتی مسعودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهخالد مسعودیخ پادگان50
بالانس چرخ جمال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهجمال خدریانتهای بلوار بانه سردشت34
پنچر گیری گوهری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهعلی گوهریبلوار بانه-سردشت -جنب بورس آهن آلات امین نزاد15
پنچر گیری محمد براخاصی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهمحمد براخاصیجاده بوئین-جنب تعاونی 801 کارواش16
محمود صالحی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانهمحمود صالحیخ طالقانی پایینتر از سونای مبین17
پنچر گیری و آپاراتی هادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بانههادی شریف زادهخ سید جمال الدین اسد آبادی17