واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پاوه به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ژیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پاوهعمر مینائیپاوه،خیابان امام محمد غزالی ،روبروی اداره پست15
ژیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پاوهعمر مینائیخیابان امام محمد غزالی روبه روی اداره پست18
ژیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در پاوهعمر مینائینودشه خیابان اصلی جنب مسجد فاروق اعظم13