واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غرب به تعداد 15 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگيري واپاراتي نظري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربحميد رضا نظرياسام آبادغرب شهرك كار گاهي31
پنچرگيري محمدطاها خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غرباحمدقاسمياسلام آباد غرب شهرك كارگاهي30
پنچرگيري رضايي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربحبيب رضايياسلام آبادغرب حميل خ شهيد يعقوب نژاد54
پنچرگيري رضايي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربحبيب رضايياسلام آباد غرب روستاي تنگ شوان31
آپاراتی حقیقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربسهراب صفریخیابان راه کربلا35
پنچرگیری صفری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غرببهزاد صفریشهرک کارگاهی10
پنچرگیری سنجابی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربیوسف سنجابیشهرک کارگاهی11
پنچرگیری دریانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربعباس دریانیخ شهید مطهری14
پنچرگیری رشیدیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربفریبرز رشیدیانشهرک کارگاهی10
پنچرگیری چشمه خاور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربمحمد حسین چشمه خاورشهرک کارگاهی19
پنچر گیری فتاحی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربعطاء اله فتاحیشهرک کارگاهی13
پنچر گیری یارویسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربهادی یارویسخ شهید منتظری28
پنچر گیری بهزاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غرببهزاد معصومی نیاشهرک کارگاهی18
کارگاه پنچر گیری صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربنصر اله بگ زادهاسلام آباد غرب خیابان شهید کشوری7
کارگاه آپاراتی سمند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسلام آباد غربمحمد حسن چقازردیخیابانم شهید منتظری چهارراه کارخانه یخ5