واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراين به تعداد 15 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی اسلامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينقربانعلی اسلامیدهنه اجاق - روستای بام - کوچه (خانه بهداشت) - کوچه (مسجد) - پلاک 1 - طبقه همکف49
آپاراتی حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينحسین مهرابیصفی آباد - بخشداری - کوچه (بسیج 1) - خیابان بسیج - پلاک -12 - طبقه همکف7
آپاراتی قهاری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينسلمانعلی قهاریبام - روستای بام - خیابان بهشتی - خیابان امام رضا - پلاک 53 - طبقه همکف5
گوزن سفید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينمهدی یوسفیاسفراین ، رودکی ، کوچه (رودکی 2) ، بلوار رودکی ، طبقه همکف21
اپاراتی پرسه ایرج خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينموسی الرضا پرسهروستای ایرج 0 ندارد13
آپاراتی غلامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفرايناحمد رضا غلامیبلوار مدرس ندارد 04
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينمحمد دانش زادهروستای چشمه خالد آباد43
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينمسلم فیوجروستای خوش39
--------------------------- خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينمحمدعلی دانشمندخ صنایع3
------------------------ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينمهدی یوسفیروستای ایرج3
---------------------- خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينبرات محمدجعفریخ انقلاب3
----- خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينسید جواد دادستانصفب اباد خ امام خمینی3
----- خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينسید جواد دادستانبلوار کشاورز جنب خیابان شهید فرومندی3
آپاراتی المپیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينمحمد علی قدیمیخیابان امام رضا (ع) روبروی مسجد امام رضا (ع)18
اپاراتی خاکشوری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در اسفراينرضاخاکشوریاسفراین بلوار رودکی17